loading

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku; Kaya I Kadakoğlu Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.


Avukatlarımız; vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, ve benzeri tüm miras hukuku konularında uzun süreli uygulama geçmişine sahiptir.


Ayrıca mirasçılar adına vakıf kurulması veya miras mallarının yönetimi ile ilgili vakıf kurulması işlemleri ve benzer diğer miras uyuşmazlık durumlarına ilişkin hukuki temsil ve taraflar adına görüşmelere katılma, dava durumlarında avukatlık ve hazırlık aşamasında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


Miras Hukuku Alanındaki Hizmet Bütünlüğümüz

Miras hukukunda uyuşmazlık ve anlaşmazlıklar genelde mirasçılar (varisler) arasında anlaşamamazlıktan kaynaklanmaktadır. Hukuk ve danışmanlık ofisimiz mahkemede dava işlemlerine başlamadan önce varisler arasında uzlaşma sağlanması için ara buluculuk hizmeti de vermektedir. İhtilafların çözümünde, tüm mirasçılarla bir araya gelinerek taraflar arasında tekrar iletişim ve görüşmeler sağlamak, konuyu mahkemeye taşımaktan daha olumlu bir seçenektir.


Bu görüş açısından yola çıkarak birçok ihtilafın ara buluculuk ile tatlıya bağlanması başarılmıştır. İhtilafın taraflar arasında uzlaşarak çözülmesi hem masraflar hem de mirasçılar arasındaki akrabalık bağı açısından daha makul ve olumlu olmaktadır. Tüm çabalara rağmen yargıya intikal kaçınılmaz olduğu durumlarda davanın en hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanması için tüm işlemleri büyük bir titizlikle ve hassasiyetle takip etmekteyiz.


Miras Hukukuna İlişkin Avukatlık Hizmetlerimiz

Tereke Tespit Davası

Terekeye mümessil atanması davası

Tereke tedbirlerinin alınması davaları

Veraset ilamı alınması, Mirasçılık belgesi (veraset) davaları

Vasiyetnamenin iptali davaları (vasiyetnamenin tenfizi davaları)

Tenkis davası (denkleştirme davası) açılması

Mirasçılık belgesinin iptali davası

Mirasın reddi davası açılması

Mirasın Reddinin iptali davalarının

Mirastan ve Mirasçılıktan çıkarılmaya karşı itiraz davalarının

Miras Sebebi İle istihkak Davalarının

Mirasın Taksimi Davalarının

Muris muvazaası davaları açılması

İzale-i Şüyuu (ortaklığın giderilmesi) davaları

iştirak mülkiyetin/ mülkiyetlerin, müşterek e çevrilmesi ve mülk paylaşımı davaları

Ayrıca Verilen Danışmanlık Hizmetlerimizin Detayı ise şu şekildedir,

“Vasiyetname Hazırlanması” Hizmetlerimiz

“Miras’dan ıskat sözleşmesi”

“Mirasçılık sözleşmesi”

“Tek taraflı ve çift taraflı mirastan feragat sözleşmelerinin” hazırlanması

“Miras taksim sözleşmelerinin” / “Miras Paylaşım Sözleşmelerinin” hazırlanması

“Mirastan feragat sözleşmesi” hazırlanması

“Miras hissesinin temliki Sözleşmesinin” ihtiyaç ve istekler doğrultusunda hazırlanması

“Ölünceye kadar bakma sözleşmesi”

Önceden hazırlanmış sözleşmelerin imza öncesinde müvekkil adına beklenti ve menfaatlerine uygunluk analizinin yapılması

Tapu işlemleri

İntikal işlemleri

Miras hukuku konusu içinde olan açılmış olan ve açılacak yukarıdaki listede olmayan davaların açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında ve miras hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

AVUKATA SORUN