loading

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra İflas hukuku ülkemizde alacaklar ve borçlar kanunları ve yasalar ile belirlenmiş olup ticaret ve diğer konulardan doğacak alacakları koruma altına almıştır. Bu hususta hukuk büromuz hizmet vermektedir. İcra iflas hukuku alanında uzman avukatlarımız ile alacaklar ve borçlar konusunda deneyim ve tecrübe ile müvekkillerimizin haklarını kanunlar çerçevesinde koruyoruz.


icra iflas hukuku. icra Avukatı. İcra iflas avukatı.


İcra İflas Kanunları Alanında Hizmetlerimiz

İcra iflas hukuku alanında hukuk ofisimiz şirketlere, bireylere ve gerçek kişilere alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Konusunda uzun süreli uygulama deneyimine sahip olan ekibimizin icra ve iflas hukuk alanında da hizmet vermektedir. Tüm müvekkillerimizin alacağına mümkün olan en kısa sürede ve en az masraflı bir şekilde kavuşması temel hedefimizdir.


2004 yılından beri sürekli yönerge ve genelgeler ile düzenlenen kanun bütünlüğü yakından takip edilmesi gereken bir hizmet bütünlüğüdür. Ayrıca Beraberinde Türk Ticaret Kanunlarının da yakından takip edilmesi ile beklenti yönünde sonuç alınabilir.


Boşanma davaları dahil olmak üzere Medeni kanunlar, Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını ilgilendiren Konular, Ceza davaları açılabildiği için Türk Ceza Kanunları, Marka Patent konuları da ilgi alanlarında olması nedeni ile İlgili kanun maddeleri ve bunların son düzenlemeleri ile somutlaşan durumlar yakından takip edilmesi gereken bir hizmet bütününü zorunlu kılmıştır.


1997 yılından beri süregelen uygulama deneyimi ve konularında uzman avukat ekiplerimiz ile birlikte sadece Hukuksal alanda değil hukukun da izin verdiği ölçüde “YENİDEN YAPILANDIRMA” süreçleri ile ilgili tüm konularda hizmet bütünlüğünü sunmaktayız.


İcra İflas Hukuku Avukatlığı 

Ofisimizin sahip olduğu yüksek uygulama deneyimi tüm müvekkillerimizi zamanında ve sıkıntıya sokmadan gerek ara buluculuk ve çözüm hizmetleri ile gerekse alacak takibini borçlunun tüm menkul ve gayrimenkul değerlerinin takibi ile büyük bir titizlikle yapmaktayız. Ayrıca kambiyo kanunları çerçevesinde kıymetli evrakların kabulü öncesinde ve olası tahsili dönemindeki sıkıntıların en kısa sürede ve kayıpları minimize edecek şekilde tahsil etmekteyiz.


Hukuk ve danışman Ekiplerimiz siz müvekkillerimize taraflar adına toplantılara katılmak, süreç yönetiminde olası davaların hazırlanması ve takibi konularında deneyimli bir büro olarak taraf olan kişi yada kurumlar adına her türlü işlemleri takip ederek neticelendirmekte.


Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri müvekkillerimize sağlıklı bir şekilde vermekteyiz:


Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi

Alacakların genel haciz yolu ile takibi sırasında sadece İstanbul değil diğer önemli şehirlerde de kurmuş olduğumuz yakın kooperatif ilişkiler neticesinde işlemleri hemen başlatarak hızlıca çözüme giden bir organizasyona sahibiz.


İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

Alacakların bu yol ile edinilmesi konusunda finans kurumlarını ilgilendiren ve ayrı uzmanlık gerektiren Hukuk konularında uzun süreli uygulama deneyimimiz ile son derece efektif hizmet sunmaktayız.


Kambiyo kanunları ile belirlenen kıymetli evrak ve dokümanlarına mahsus haciz yoluyla icra takiplerinin başlatılması


Her türlü çek senet veya sözleşmelerden doğan alacakların tahsili konularında ekibimiz ile hizmet vermekteyiz. Süreçleri kısaltan ve farklı uzmanlık alanlarına giren Hukuk konularında uzun süreli uygulama deneyimi olan ekibimiz ile sizin için değer anlamına gelen alacaklarınızı kanunların uygun gördüğü en kısa sürede tahsil etmekteyiz.


Sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin ihlali ile gerçek zararların tespit edilmesi ve onaylatılması işlemleri uzmanlık gerektiren konuların başında gelmekle birlikte aynı zamanda Tazminat kanunlarını da içermektedir. Bu nedenle uzun süreli uygulama deneyimi olan farklı konulardaki uzman ekiplerimizin bir arada çalışması efektif sonuçları size sunmakta ve kanunlar çerçevesinde garanti etmektedir.


İhtiyati Haciz ve Tedbir Kararlarının Alınması İçin Yapılan Başvurular

Borçlunun ödeme dönemi öncesinde yapılan takiplerimiz ile art niyetli yaklaşımların engellenmesi ve ödeme gerçekleşmemesi durumunda varlıklarını gizlemesini engelleyici yöndeki çalışmaları engellemek ve karşı eylem planları hazırlamak konusunda uzun süreli uygulama deneyimi olan bir ekip ile size hizmet vermekteyiz.


Takibin İptali, Ödeme Emri – İcra Emrinin İptali Davaları

Sizin adınıza gerçekleştirdiğimiz ara buluculuk hizmetlerimiz ile anlaşmaların ve yeni sözleşme ve evrak takasları ile devam eden tüm uygulamaların ortadan kaldırılması işlemlerini son derece hızlı sonuçlandırmaktayız. Bu hizmet borçlu ile alacaklının arasındaki ticaretin pekişmesini ve sürdürülebilir niteliğinin oluşmasını sağlama yönündeki çalışmalardır.


İcra Davaları

Borçlunun art niyetli yaklaşımları tespit edildiğinde en hızlı sonuca giderek alacak tahsilini gerçekleştirmek adına uzun süreli uygulama deneyimi olan ekibimiz ile size hizmet vermekteyiz.


Menfi Tespit Davaları

Borçlu olmadığının tespiti talep hakkı anlamına gelen bu tür davalar, Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması anlamına gelmektedir. Başlamış yada başlayacak olan haciz işlemini engelleme ve daha sonrasında istirdat davası açma zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler ve işlemlerdir.


Bu nedenle haksız yere sizden alacak talebinde bulunan yada itiraz süresi içerisinde itiraz edilmediği için aleyhinize açılan her türlü takip işlemlerini çözüme ulaştırmaya yönelik çalışmalarımızı uzun süreli uygulama deneyimine sahip ekibimiz ile gerçekleştirmekteyiz. Menfi Tespit davaları borçlu veya alacaklı için haklı olan adına tazminat konularını da gündeme getiren davalardır ve titizlikle incelenmesi ve yönetilmesi gerekir.


İstirdat Davası

İcra tehdidi altında ödeme yapan kişi tarafından borçlu olmadığı halde yapılan ödemenin geri alınması için başlatılan bir süreçtir.  Bu konuda uzun süreli uygulama deneyimine sahip olan ekibimiz ile müvekkillerimizin haklarını korumak adına temsil hizmeti vermekteyiz.


İflas Yoluyla icra Takibi ve İflas Davaları

Son düzenlemenin 2004 yılında yapıldığı icra ve iflas kanunu hükümlerince borçlu yada alacaklı olduğunuz bu konuda çok ayrı uzmanlık alanlarını bir arada uygulanması gereken işlemleri konularında uzun süreli uygulama deneyimine sahip ekiplerimizin koordineli çalışması ile kanunların uygun gördüğü en kısa sürede sonuçlandırıyoruz.


İcra iflas kanunları ile ilgili maddeleri, TTK ilgili maddeleri ve HMUK ilgili maddeleri ve son düzenlemelerin sürekli takibini gerektirmesi nedeni ile bu konuya giren davaların koordineli çalışan bir ekip ile yönetilmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu konuda yapılanmamızın ilgili süreçleri en efektif şekilde yönetmemizi sağlamaktadır.


Ticari Şirketler İçin İflasın Ertelenmesi Başvuruları

Ticari işletmeler için faaliyetin, mevcudiyetin, ve varlıklarının devam ettirilmesini engelleyen konuların içerisinde tüm alacaklıların bir arada birleşerek veya ayrı ayrı olarak iflas talebi ile takip başlatması neticesinde çıkış yollarından biride koşullar uygun ise iflasın ertelenmesi talebidir. Bunun için borçlunun bilançolarının borcu ödeyebileceğine bilanço üzerinde gösterilmesi ve izlenecek yol planlanmalıdır. Bu konuda son derece yeterli konusunda uzman mali denetim firmaları yanında kendi uzman mali denetçilerimiz ile hizmet vermekteyiz.


Türkiye’de iflas sık kullanılan bir uygulama değildir. İşletme sahipleri tarafından gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi olarak karşımıza çıkması son derece düşüktür. Ancak bu durum; alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir.


İflas ve İflas Erteleme de Hukuki Hizmetlerimiz

Ofisimiz Türkiye’de az uygulanmasına rağmen iflas konularında hizmet sunarak sonuçlandırılmış örneklere sahiptir. Fakat uygulamada daha yaygın olan ve yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren daha yeni bir sistem olan “iflas erteleme” konusunda da profesyonel hizmet vermektedir. Ekiplerimiz arasında uzman mali denetimciler ve Finansal analistler sayesinde yeni iş planları ve iş modelleri üreterek iflasın ertelenmesi ve kayyum atanmasını engelleme yönünde çözümleri sunmaktadır.


Avukatlarımız şirketlere borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


İcra Ceza Davaları

( Taahhüdü İhlal, Nafaka, Mal varlığını Azaltma, İflas İstememe durumları );


Bu konuda mağdur durumdaki alacaklının tüm haklarının temsil ve ilzam edilmesi, alacaklarının tahsili, sözleşmelerden doğan ihlallerin tespiti ve gerçek zararın tespiti işlemleri, Mal kaçırma ve borçlunun art niyetli yaklaşımlarının tespiti ve eylem planlarının hazırlanması tarafımızdan titizlikle yapılmaktadır. Süreçleri yönetilmesi konularında uzun süreli uygulama deneyimi olan ekibimiz ile en kısa sürede alacakların tahsili konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

AVUKATA SORUN