loading

Kambiyo Hukuku

Kambiyo Hukuku

Kambiyo hukuku ülkemizde kanunlar ve yasalar ile belirlenmiştir. Bu yasalara göre kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemine denilir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri de kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için kanunlarda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.


Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören kambiyo senetleri, önemlerine binaen Türk Ticaret Kanununda özel olarak düzenlenmiştir.


Kıymetli evrak hukukunda; özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, ziyanı ve iptali, bono, poliçe, çek, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir.


kambiyo hukuku

Kambiyo hukuku ülkemizde kanunlar ile belirlenmiştir. Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işleme denir.


 


Kambiyo Hukuku

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz, alacaklının alacağının en hızlı şekilde tahsili, borçlunun hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi gibi hususlarda müvekkillerine daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için teknolojik alt yapı ve programlar ile donatılmıştır. Konusunda uzman ve başarılı kadro tarafından kıymetli evrak hukuku alanında sunulan başlıca hizmetler şu şekildedir:

Kambiyo Senedi borç-alacak ilişkisi meydana getirmesi nedeni ile taraflara haizdir.


Taraflar aynı ülke kanunları bünyesinde ilişkiye giren gerçek veya tüzel kişilerden oluşabildiği gibi ticaret konusu olarak milletler arası nitelik de taşıyabilir. Tarafları nedeni ile yabancılık unsuru içeren her türlü kıymetli evrak düzenlenmesi konusunda aşağıdaki hizmetleri çok dilli olarak verebilmekteyiz.


Kambiyo senetleri ve ilgili Kanun ile Kıymetli evrak niteliğini taşıyan (bono, çek, poliçe, senet ve benzeri değerli kağıtların), fatura alacaklarının, sözleşme ihlali nedeni ile doğan alacaklarının, icra ve iflas yoluyla takibinin başlatılması ve süreçlerinin yönetilmesi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6273 sayılı Çek Kanunundan kaynaklanan tüm çek uyuşmazlıklarının (karşılıksız çek, çekin iptali, çek tahsili, çekin zayi olması vb.) çözüm ve ara buluculuk hizmetleri, çek ve senetlerin takas ve iade koşullarının belirlenmesi.

Müvekkillerimizi (yol arkadaşlarımızı) ticari hayatlarında kullanacakları, kabul edecekleri kıymetli evraklar konusunda bilgilendirme, bu sayede uyuşmazlıkları ve muhtemel sorunları engellemek için danışmanlık hizmeti verme.

Ticari değeri olan sözleşmeleri ve bu sözleşmeler ile birlikte geçerli olan teminat niteliği taşıyan kıymetli evrakın sözleşme gereğince kullanılması ve bunun ihlali nedeni ile doğacak olan tazmin etme işlemlerinin başlatılması ve bu işlemlerin süreçlerinin yönetilmesi.

1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırılıklara ilişkin davalar.

Hizmetlerini uzun süreli uygulama deneyimine sahip ekibimiz tarafından büyük bir hassasiyetle vermektedir. Bilinmesi gereken ve dolaşılabilir niteliği taşıyan kanunlara esas teşkil eden ve yasalar tarafından da kıymetli evrak niteliğinde olan varlıkların ortak özellikleri aşağıdaki gibidir.


 


Kambiyo Alanındaki Hizmet Bütünlüğümüz

Hukuk bürosu olarak kambiyo hukuku alanında hizmetlerimizi müvekkillerimize sunuyoruz. Kambiyo hukuku alanında ticaret ve şirket hukuku avukatlarımız müvekkillerini haklarını en iyi şekilde kanunlar ve hukuk çerçevesinde korumaktadır. Kambiyo hukuku avukatlığı bilgi ve deneyim gerektiren alan olup tüm bu deneyim ve bilgiye hukuk bürosu olarak sahibiz. Kambiyo alanında hizmet bütünlüğümüz ile sizlere profesyonel avukatlık hizmeti sunuyoruz. Bu konuda bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


 


Kambiyo Senetlerinin ve kıymetli evrak niteliğinde olan varlıkların ( bono, poliçe, çek ) ortak özellikleri

“Kanunen Emre Yazılı”dır. Alacaklının kimliği belirlidir.

Bir alacak ihtiva eder. Üzerinde miktar olarak meblağ rakam ve yazı ile yazılıdır.

Sıkı sıkıya şekle bağlılık esastır. Kanunlar tarafından belirlenmiş şekli mevcuttur.

Kambiyo Senedine bağlı olan hak, Kambiyo senedinden ayrı ileri sürülemez.

Kambiyo Senedinde imzası bulunan herkes hamile karşı müteselsilen sorumludur.

İmzaların istiklali ilkesi geçerlidir.

Para ödenmesi borcunu ihtiva eder. Kambiyo senedi ile bir borç alacak ilişkisi meydana gelir.

Aranacak borç oluşturur.

Mücerret bir alacak ihtiva eder.

Emre ve hamile düzenlenmiş olmak kaydıyla kamu itimadına mazhardır. Kanunen geçerlilik taşıdığında resmi işlemler başlatılabilir ve icra iflas kanunları ile haciz işlemleri başlatılabilir.

Senetlerde mahfuz olan hak, senet ile beraber doğar, senetten önce yoktur.

Devir, ödeme, üzerlerine imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklarını kullanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar, söz konusu senetlere bağlı alacakların takibi, zaman aşımı bakımından özel kurallara tabidirler.

Kanuni veya kaza-i atıfet mehilleri geçerli değildir.

AVUKATA SORUN